Meldingsformulier Energie

De melding geschiedt schriftelijk uiterlijk vier maanden voor de datum van de voorgenomen wijziging met betrekking tot zeggenschap als bedoeld in artikel 86f, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 of artikel 66e, eerste lid, van de Gaswet.

En de melding bevat de onderstaande informatie voor zover deze op het moment van melding voorhanden is.

I. Informatie over de bij de wijziging betrokken installaties en relevante partijen

  • de handelsnaam, rechtsvorm, (hoofd)zetel, registratie bij Kamer van Koophandel, adresgegevens en contactpersonen van de bij de wijziging betrokken partijen

  • op welke productie-installatie voor elektriciteit, onderneming die de productie-installatie beheert, LNG-installatie of LNG-bedrijf de wijziging betrekking heeft

II. Informatie over de voorgenomen wijziging in de zeggenschap

  • de huidige vormgeving van de zeggenschap

  • de voorgenomen wijziging van de zeggenschap

III. Informatie over de financiële positie

  • het meest recente jaarverslag en de meest recente jaarrekening van de overnemende partij

  • een verklaring van een bij de zeggenschapswijziging betrokken bank of accountant

  • de voorgenomen wijze van financiering en de status daarvan

  • kengetallen met betrekking tot de kredietwaardigheid van de overnemende parti

IV. Informatie over intenties, strategie en geleverde prestaties in het verleden

  • de intentie van partijen ten aanzien van de voorgenomen wijziging in de zeggenschap en de achterliggende strategie van de overnemende partij

  • De geleverde prestaties in het verleden van de overnemende partij in de branche voor elektriciteitsproductie of LNG.