Over ons

Het Bureau Toetsing Investeringen (BTI) beoordeelt of meldingen van investeringen, fusies en overnames een risico kunnen ontstaan voor de nationale veiligheid. Als er risico’s blijken te zijn adviseert het de minister(s) met welke proportionele maatregelen deze beheersbaar gemaakt kunnen worden.

Beginselen van het stelsel van toetsing

Ons toetsingsbeleid berust op de volgende uitgangspunten.

  • Alleen bescherming van nationale veiligheidsbelangen is aanleiding om investeringen onder het toetsingsbereik te laten vallen. Economische concurrentie valt hier dus niet onder. Hierop wordt toegezien door de Autoriteit Consument en Markt.
  • Binnen de reikwijdte van het stelsel vallen overnames van of investeringen in ondernemingen in de vitale infrastructuur. 
  • Indien ontwikkelingen in het dreigingsbeeld of economische ontwikkelingen daar aanleiding toe geven, kan de rijksoverheid de reikwijdte van het stelsel herzien.
  • De gevolgen voor het investeringsklimaat moeten zo beperkt mogelijk blijven. Dat betekent zo min mogelijk onzekerheid voor investeerders, een zo beperkt mogelijke reikwijdte, lage administratieve lasten en korte doorlooptijden. Voor iedere partij moet duidelijk zijn in welke gevallen zij investeringen moet melden en op welke wijze en op welke criteria de minister de investeringen beoordeelt.

Het stelsel van toetsing

In een deel van de vitale processen zijn de aanbieders onderdeel van, of eigendom van, de overheid.

Er zijn echter ook bedrijven actief in vitale processen waarvan het aandeelhouderschap privaat en vrij verhandelbaar is. Bij die processen kan sprake zijn van ongewenste investeringen of overnames omdat deze een risico kunnen vormen voor de nationale veiligheid.

Daarnaast kunnen bij overnames of investeringen in ondernemingen die actief zijn op het gebied van hoogwaardige sensitieve technologie ook risico’s optreden voor onze nationale veiligheid.

Om het ontstaan van dit soort risico’s te voorkomen beschikt het kabinet over een aantal sectorale investeringstoetsen en wordt gewerkt aan aanvullende maatregelen.

Wettelijke instrumentarium ter bescherming van de nationale veiligheid
Beschermingsmaatregelen - generiek
Investeringstoets binnen de Gaswet
Investeringstoets binnen de Elektriciteitswet
Investeringstoets binnen de Telecommunicatiewet
Wetsvoorstel wet veiligheidstoets invetseringen, fusies en overnames1
Wetsvoorstel investeringstoets voor de defensie-industrie2

1Dit wetsvoorstel is in voorbereiding en wordt binnenkort aangeboden aan de Tweede Kamer. 

2Dit wetsvoorstel is in voorbereiding. Over de voortgang kunt u meer lezen in de brief Voortgang wetgevingstraject sectorale investeringstoets defensie-industrie.

Het bureau

Het Bureau Toetsing Investeringen is het coördinatiepunt voor de uitvoering van het stelsel van toetsing van investeringen. Het bureau valt onder het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Het bureau adviseert ook de verantwoordelijke ministers over eventuele voorwaarden of maatregelen naar aanleiding van een melding.