Over ons

Het Bureau Toetsing Investeringen (BTI) zorgt voor een zorgvuldige weging van de belangen op het snijvlak van nationale veiligheid en concurrentiekracht, nu en in de toekomst. Het BTI houdt met dat doel toezicht op de investeringen en overnames in een aantal specifieke sectoren en de mogelijke gevolgen voor de nationale veiligheid.

Beginselen van het stelsel van toetsing

Ons toetsingsbeleid berust op de volgende uitgangspunten.

  • Alleen bescherming van nationale veiligheidsbelangen is aanleiding om investeringen onder het toetsingsbereik te laten vallen. Economische concurrentie valt hier dus niet onder. Hierop wordt toegezien door de Autoriteit Consument en Markt.
  • Binnen de reikwijdte van het stelsel vallen overnames van of investeringen in ondernemingen in de vitale infrastructuur. 
  • Indien ontwikkelingen in het dreigingsbeeld of economische ontwikkelingen daar aanleiding toe geven, kan de rijksoverheid de reikwijdte van het stelsel herzien.
  • De gevolgen voor het investeringsklimaat moeten zo beperkt mogelijk blijven. Dat betekent zo min mogelijk onzekerheid voor investeerders, een zo beperkt mogelijke reikwijdte, lage administratieve lasten en korte doorlooptijden. Voor iedere partij moet duidelijk zijn in welke gevallen zij investeringen moet melden en op welke wijze en op welke criteria de minister de investeringen beoordeelt.

Het stelsel van toetsing

In een groot deel van de vitale processen zijn de aanbieders onderdeel van, of eigendom van, de overheid.

Er zijn echter ook bedrijven actief in vitale processen waarvan het aandeelhouderschap privaat en vrij verhandelbaar is. Bij die processen kan sprake zijn van risico’s op ongewenste buitenlandse investeringen of overnames.

Daarnaast kunnen bij overnames of investeringen in ondernemingen die actief zijn op het gebied van hoogwaardige sensitieve technologie ook risico’s optreden voor onze nationale veiligheid.

Wanneer deze risico’s ontstaan bij buitenlandse overnames en investeringen beschikt het kabinet over een aantal sectorale investeringstoetsen en wordt gewerkt aan aanvullende maatregelen.

Wettelijke instrumentarium ter bescherming van de nationale veiligheid
Beschermingsmaatregelen - generiek
Investeringstoets binnen de Gaswet
Investeringstoets binnen de Elektriciteitswet
Investeringstoets binnen de Telecommunicatiewet
Wetsvoorstel investeringstoetsing op risico’s voor de nationale veiligheid1
Wetsvoorstel investeringstoets voor de defensie-industrie2

1Dit wetsvoorstel is in voorbereiding en wordt naar verwachting het vierde kwartaal aan de Raad van State aangeboden voor advies. Met de aankondiging van de peildatum 2 juni 2020 kan het kabinet met terugwerkende kracht ongewenste buitenlandse overnames en investeringen vanaf 2 juni 2020 tot aan de inwerkingtreding van het wetsvoorstel toetsen.

2Dit wetsvoorstel is in voorbereiding. Over de voortgang kunt u meer lezen in de brief Voortgang wetgevingstraject sectorale investeringstoets defensie-industrie.

Het bureau

Het Bureau Toetsing Investeringen is het coördinatiepunt voor de uitvoering van het stelsel van toetsing van investeringen. Het bureau valt onder het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Het bureau adviseert ook de verantwoordelijke ministers over eventuele voorwaarden of maatregelen naar aanleiding van een melding.