Wet veiligheidstoets op investeringen, fusies en overnames

Op 1 juni 2023 is de Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (Wet Vifo) van kracht geworden. Deze wet introduceert een veiligheidstoets voor investeringen, fusies en overnames die een risico kunnen vormen voor de nationale veiligheid.

De veiligheidstoets geldt voor twee soorten bedrijven in Nederland: vitale aanbieders en ondernemingen die beschikken over sensitieve technologie. Investeringen, fusies en overnames in dit soort ondernemingen kunnen in sommige gevallen namelijk leiden tot risico’s voor de nationale veiligheid. 

Vitale aanbieders zijn bedrijven die vitale processen uitvoeren. Deze zijn zo belangrijk voor de Nederlandse samenleving dat uitval of verstoring tot grote maatschappelijke ontwrichting kan leiden. Onder de Wet Vifo vallen de meeste vitale aanbieders die in private handen kunnen zijn en niet al onder andere (wettelijk vastgelegde) investeringstoetsing onderhevig is, zoals vitale aanbieders van het bankwezen en vitale aanbieders in het havengebied. De specifieke categorieën van vitale aanbieders die onder de wet vallen staan aangegeven in artikel 7 van het voorstel.

Daarnaast introduceert de Wet Vifo een veiligheidstoets voor investeringen in ondernemingen met sensitieve technologie. Deze bedrijven beschikken over bepaalde kennis of informatie over deze technologie die gevolgen kan hebben voor de nationale veiligheid als deze uitlekt. Een kwaadwillende partij zou via een investering bijvoorbeeld zeggenschap kunnen krijgen in een Nederlandse onderneming die hoogwaardige technologie met militaire toepassingen ontwikkelt. Als een ongewenste partij zo’n onderneming overneemt, kan die techniek in verkeerde handen komen en tegen Nederlandse veiligheidsbelangen worden ingezet. De reikwijdte van deze categorie ondernemingen wordt nader toegelicht in de algemene maatregel van bestuur (amvb).

Zowel investeerders in vitale aanbieders en ondernemingen met sensitieve technologie als deze ondernemingen zelf moeten wijzingen van zeggenschap melden bij het Bureau Toetsing Investeringen (BTI). BTI beoordeelt of er een risico ontstaat voor de nationale veiligheid. Blijken er risico’s te zijn, dan kunnen er voorwaarden worden verbonden aan de investering en kan deze in het uiterste geval verbieden.

De wettekst kan via de website van de Staats Courant worden gedownload.