Wet vifo: handleidingen

Bij twijfel of een bepaalde activiteit onder de reikwijdte van de Wet vifo valt, kan contact opgenomen worden met het Bureau toetsing investeringen (BTI) van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het kan bijvoorbeeld lastig zijn om te beoordelen wanneer een overdracht van vermogensbestanddelen kwalificeert als een wijziging van zeggenschap over een doelonderneming, zeker als de beoordeling gedaan moet worden door een meldingsplichtige die wat verder van deze materie af staat (zoals een curator in faillissement).

Het BTI heeft verschillende handleidingen opgesteld waarin op basis van haar ervaringen met casussen invulling wordt gegeven aan criteria van de Wet vifo.

Deze handleidingen kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd en geactualiseerd door het BTI op basis van veranderende inzichten, ontwikkelingen in de markt of de techniek of als gevolg van gewijzigde wet- of regelgeving 

Interne herstructurering

Deze handleiding gaat in op de vraag wanneer een interne herstructurering een verwervingsactiviteit kan zijn in de zin van de Wet vifo.

Vermogensbestanddelen

Deze handleiding weidt uit over wanneer de verkrijging of verwerving van één of meer vermogensbestanddelen kwalificeert als verwervingsactiviteit in de zin van art 2 sub e van de Wet vifo.

Actief zijn op

Deze handleiding gaat in op de vraag wanneer een onderneming nu daadwerkelijk actief is op het gebied van de sensitieve technologie. Het gaat dan om technologie, bedoeld in artikel 8 eerste lid (producten voor tweeërlei gebruik en militaire goederen) en in artikel 8 derde lid Wet vifo (de technologieën die aanvullend als sensitief zijn aangewezen).